němčina

Link, der, das (Links) – odkaz, link

der, méně častěji: das; genitiv: des Links. Množné číslo: die Links.

Klickbarkeit des Links – klikatelnost odkazu

Der Link lässt sich nicht öffnen. – Odkaz nelze otevřít.
Einer Deiner Freunde auf den Link klickt, den Du ihm geschickt hast. – Jeden z vašich přátel klikne na odkaz, který jste mu poslali.
Sind diese Unterlagen über das Internet zugänglich, reicht die Angabe des Links zu der Webseite aus. – Pokud jsou tyto dokumenty přístupné přes internet, stačí uvést odkaz na webovou stránku. –

Wird ein Link oder ein Dokument mit dem Attribut rel=”nofollow”, bzw. content=”nofollow” (für ganze Dokumente) versehen, wird Google dem Link bzw. den Links auf dem Dokument nicht folgen. – Pokud je odkazu nebo dokumentu přidělen atribut rel = ”nofollow” nebo content=”nofollow” (pro celé dokumenty), Google nebude odkaz nebo odkazy v dokumentu sledovat.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář