němčina

Einstellung, die – nastavení; postoj; ukončení

Wir möchten uns ganz herzlich für die vielen hundert Mails bedanken, die wir als Reaktion auf die Einstellung des Service erhalten haben. – Chtěli bychom vám velmi poděkovat za mnoho stovek e-mailů, které jsme obdrželi v reakci na ukončení služby.

Dabei wird das Attribut „frei“ unterschiedlich verstanden, etwa im Sinne von freiwilliger Zugehörigkeit, organisatorischer Unabhängigkeit oder als Hinweis auf eine bestimmte theologische Einstellung. – Atribut „zdarma“ je chápán odlišně, například ve smyslu dobrovolného členství, organizační nezávislosti nebo jako označení určitého teologického postoje.

Wenn du dieser Anwendung den Zugriff zu deinem Evernote Konto nicht erlauben möchtest oder die Zugriffseinstellungen für die App ansehen möchtest, gehe in die Anwendungseinstellungen. – Pokud této aplikaci nechcete povolit přístup k vašemu účtu Evernote nebo pokud chcete zobrazit nastavení přístupu k aplikaci, přejděte do nastavení aplikace.

Wenn Sie diese Benachrichtigung nicht mehr erhalten möchten, können Sie dies unter Mein Portal in den Einstellungen anpassen. – Pokud toto oznámení již nechcete dostávat, můžete to upravit v části Můj portál v nastavení.

Sie möchten Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort oder Ihr Profilbild ändern? Dann können Sie diese Einstellungen im Nutzerkonto vornehmen. – Chcete změnit svou e-mailovou adresu, heslo nebo profilový obrázek? Poté můžete provést tato nastavení v uživatelském účtu.

komentář