Abitur, das – maturita

das Abitur ablegen – skládat maturitu

das Abitur machen – složit maturitu

durch das Abitur fallen – propadnout u maturity

komentář