Erde, die – země; zemina

 

zwischen Himmel und Erde — mezi nebem a zemí

Der Mond der Erde ist ein natürlicher Satellit. – Zemský měsíc je přirozený satelit.
 

 

Metalle der Seltenen Erden – kovy vzácných zemin

Steine und Erden – kameny a zeminy 

die Entfernung der Erde durch Waschen – odstranění zeminy omýváním

 seltene Erden (Praseodym, Neodym und einige andere Elemente und Mineralien, die aufgrund ihres verstärkten Einsatzes in neuen Technologien als wichtig gelten). – vzácné zeminy (praseodym a neodym a některé další prvky a nerosty, které jsou pokládány za důležité z důvodu jejich rostoucího využívání v nových technologiích).

Pflanzerde – zahrádkářská zemina

komentář