reformiert – reformovaný

víceméně synonyma: evangelisch, protestantisch

S velkým písmenem (kromě výskytu na začátku věty nebo názvu) znamená člena reformované církve: Reformierte – reformovaní.

reformierte Rechtschreibung – reformovaný pravopis

Evangelisch-reformierte Kirche – Evangelická reformovaná církev

Die reformierten Kirchen (oft auch evangelisch-reformierte Kirchen) sind die von Zwingli und Calvin ausgegangenen evangelischen Bekenntnisgemeinschaften. – Reformované církve (často také evangelické reformované církve) jsou evangelická církevní společenství, která pocházeljí od Zwingliho a Calvina.

Während Luther lehrte, dass Gott leibhaftig anwesend sei in Brot und Wein (Konsubstantiation), ging es den Reformierten um die Erinnerung an Jesus. Brot und Wein seien als Symbole zu verstehen. – Zatímco Luther učil, že Bůh je fyzicky přítomen v chlebu a víně (konsubstanciace), reformovaným jde o vzpomínku na Ježíše. Chléb a víno je třeba chápat jako symboly.

komentář