Herr, der (Herren) – pán, pan

Herrn and Herren se dříve užívaly v jednotném i množném čísle. V současné němčině se Herrn většinou používá v singuláru, Herren v plurálu.

Wie kann ich Euch zu Diensten sein, Herr? – Jak vám mohu sloužit, pane?
Gnädiger Herr! – Milostivý pane!
Sehr geehrter Herr Schmidt, … – Vážený pane Schmidte, ….
Die Herren Schmidt und Müller – Pánové Schmidt a Müller
Herr Doktor von Braun ― Pan doktor von Braun
Herr Professor ― Pan profesor
Herr Bundeskanzler ― Pan kancléř

Entschuldigung, der Herr? Sie haben Ihre Uhr verloren. ― Promiňte, pane? Ztratil jste hodinky.  

 

Vynechání Herr (nebo u ženy Frau) při oslovování příjmením je obvykle vnímáno jako neuctivé, ale je častější, když hovoříme o někom, kdo není přítomen, s výjimkou formálního kontextu.

Když se lidé navzájem oslovují příjmením, ale tykají si, slova Herr a Frau jsou ve většině regionů vždy vynechána. V některých částech západního Německa však mezi spolupracovníky existuje (nebo existoval) používání du a Herr (Frau) zároveň.

ein älterer Herr – starší pán

Was kann ich Ihnen bringen, meine Herren? ― Co vám mohu přinést, pánové?
Sehr verehrte Damen und Herren ― Vážená paní nebo pane (oslovení ve formálních dopisech nebo mailech) 
Meine Damen und Herren… – dámy a pánové

Herr der Lage sein – být pánem situace

Weil die Tiere auf seinen Wink reagieren, nennt man ihn den Herren der Wölfe. – Protože zvířata reagují na jeho gesto, je nazýván pánem vlků.

komentář