vor – před

Pokud označuje místo (odpověď na otázku kde), pojí se s dativem (třetím pádem): vor dem Hotel – před hotelem
Pokud označuje směr (odpověď na otázku kam), pojí se s akuzativem (čtvrtým pádem): vor das Hotel – před hotel

vor einer Stunde – před hodinou

vor allem – především

komentář