zu – k, do, v, na; marker infinitivu

Někdy se používá před infinitivem (ich bitte euch mir zu helfen – prosím vás, abyste mi pomohli); zum – zu dem; zur – zu der.

Zu se pojí se třetím pádem, dativem, pokud o výskyt na místě. V případě směřování do místa se pojí s pádem čtvrtým, akuzativem.

komentář