němčina

Brachland, das – pustina, lada, půda ležící ladem

Agrarfläche, die für eine oder mehrere Anbauperioden unbestellt bleibt, heißt Brachland. – Zemědělská půda, která nebyla obdělávána po dobu jednoho nebo více kultivačních období, se nazývá ladem obdělávaná půda.

Es war zweifellos wichtig, Brachland wieder der Erzeugung zuzuführen, doch was wir heute vor allem brauchen, ist eine tief greifende Debatte. – Bylo bezpochyby důležité obnovit produkci půdy ležící ladem, ale to, co dnes především potřebujeme, je hluboká debata.

Es wird unterschieden zwischen Kulturbrache (funktionelles Brachliegen aus landbaulichen Gründen) sowie Brachland als aus sonstigen Gründen unbestelltem Land einerseits und unbestellbarem Ödland oder unproduktiver Fläche andererseits. – Rozlišuje se půda ležící ladem (funkční ponechání ladem ze zemědělských důvodů) a půda ležící ladem jako půda, která nebyla na jedné straně obdělávána z jiných důvodů, a úhor, který nelze obdělávat, nebo neproduktivní půda na straně druhé.

komentář