Fleiss, der – píle, pracovitost, péče; pečlivost

psáno také Fleiß

Ohne Fleiß kein Preis. – Bez práce nejsou koláče. (doslova: Bez píle žádná cena/výdělek.)

Durch Fleiß und harte Arbeit langsam der Verwirrung entkommen. Pomalu unikat zmatkům díky píli a tvrdé práci.
Es ist ohne Zweifel Zeugnis von großem Fleiß und Bemühung. Je to bezesporu svědectví o velké píli a úsilí.
Dank meinem Fleiß sind wir reich. Díky mé píli jsme bohatí.

komentář