nichts – nic

nářečně také nix

V němčině se nepoužívá, jako v češtině, dvojitý zápor.

Na rozdíl od češtiny můžeme použít v německé větě pouze jeden gramatický zápor

Nikdy nemůžu nic najít.
Nelze: Ich kann nicht nie nichts finden.
Správně: Ich kann nie etwas finden.
Dvojí zápor v češtině ani – ani se v němčině vyjadřuje pomocí spojek weder – noch, u slovesa už v tom případě zápor není.
Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.
Nemám na to ani čas, ani peníze.
nein
Opakem souhlasu ja je záporová částice nein.
nicht
Může negovat buď celou větu, nebo jednotlivé větné členy.
Chceme-li popřít některý větný člen, klademe nicht před něj.
Ich komme nicht am Montag. sondern am Dienstag
Nepřijdu v pondělí. ale v úterý, popírá se větný člen
Ich komme am Montag nicht.
V pondělí nepřijdu. popírá se celá věta
České už ne se do němčiny překládá pomocí nicht mehr, kein mehr, niemand mehr ap.
Das ist nicht mehr aktuell.
To už není aktuální.
Ich habe kein Geld mehr.
Už nemám peníze.
kein
Klade se před podstatné jméno jako přívlastek tam, kde by v kladné větě stál neurčitý člen. Rozlišuje tedy i rody a pády.
Ich habe keine Zeit.
Nemám čas.
Auf keinen Fall!
V žádném případě!

komentář