woman in black and white striped shirt and black pants walking on sidewalk near brown concrete

Hochschule, die

Hochschule ist der Oberbegriff für Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs. – Hochschule je obecný termín pro instituce terciárního vzdělávání.

 

“Hochschule” bezieht sich auf eine Bildungseinrichtung, die in der Regel eine höhere Ausbildung anbietet als die Sekundarschulbildung. Eine Hochschule kann eine Universität, eine Fachhochschule oder eine andere Art von Hochschule sein. – „Hochschule – vysoká škola“ označuje vzdělávací instituci, která obvykle nabízí vyšší vzdělání než střední. Vysoká škola může být univerzita, technická vysoká škola nebo jiný typ vysoké školy.

In Deutschland bezieht sich der Begriff “Hochschule” auf alle Arten von Institutionen, die eine höhere Bildung anbieten, während der Begriff “Universität” spezifischer ist und sich auf Institutionen bezieht, die in der Regel eine breitere Palette von Studiengängen und Forschungsbereichen anbieten. – V Německu termín „Hochschule“ označuje všechny typy institucí, které nabízejí vysokoškolské vzdělání, zatímco termín „Universität – univerzita“ je specifičtější a označuje instituce, které obvykle nabízejí širší škálu studijních programů a oblastí výzkumu.

In der Hochschulbildung gibt es verschiedene Arten von Abschlüssen, wie z.B. Bachelor-, Master- und Promotionsabschlüsse. Die Studiengänge können in verschiedenen Fachbereichen angeboten werden, wie z.B. Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften. – Ve vysokoškolském vzdělávání existují různé typy titulů, jako je bakalářský, magisterský a doktorský titul. Studijní programy mohou být nabízeny v různých oblastech, jako jsou humanitní, přírodní vědy, inženýrství nebo ekonomie.

 

 

 

komentář