Sturm, der – bouře


Magnetischer Sturm ist eine Störung der Magnetosphäre eines Planeten. – Magnetická bouře je narušení magnetosféry planety

Die Ehe ist ein Hafen im Sturm, öfters aber ein Sturm im Hafen. – Manželství je přístavem v bouři, ale často bouře v přístavu.

Sturm und Drang bylo německé preromantické hnutí, které vzniklo jako reakce na éru racionalismu a osvícenství. Na místo rozumu se tvůrci obraceli k emocím a kladli důraz na cit a fantazii. Svůj název získalo podle divadelní hry jednoho z představitelů tohoto hnutí.

Im Glück nicht jubeln, im Sturm nicht zagen. – Neraduj se ze štěstí, neváhej v bouři.

“Wer Wind sät wird Sturm ernten.” – nach der Bibel, Hosea 8,7 – „Kdo seje vítr, sklidí bouři.“ – podle Bible, Ozeáš 8,7

Wenn mir mein Hund das Liebste ist, so denke nicht, es wäre Sünde: Mein Hund blieb mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. – Pokud je mi pes tím nejdražším, nemysli si, že by to byl hřích: můj pes mi zůstal věrný v bouři, člověk ani ve větru.

Sturm ist die österreichische Bezeichnung für Neuer Wein, einen teilvergorenen Traubenmost. – Sturm je rakouské označení pro nové víno, částečně zkvašený hroznový mošt.

komentář