Pferd, das

Pferd MKL1888
Pferd MKL1888 (Photo credit: Wikipedia)

kůň

Trojanisches Pferd – trojský kůň

weggelaufenes Pferd – kůň, který utekl

Enhanced by Zemanta

komentář