Belastung, die – zátěž, břemeno, náklad; stres

Bei einer Belastung von mehr als 300 W ist ein Lüftungsabstand zu daneben montierten Geräten einzuhalten. – U zátěže vyšší než 300 W musí být u zařízení namontovaných vedle ní dodržena ventilační vzdálenost.

Belastung von Kindern durch Mitschüler, Lehrer und Unterricht. – Stres u dětí způsobený spolužáky, učiteli a vyučováním.

Psychische Belastung von Fußballprofis. – Psychologický stres u fotbalových profesionálů.

komentář