Respekt – 

In der Psychologie wird Respekt als eine Form der positiven sozialen Interaktion betrachtet, die zur Stärkung von Beziehungen beitragen kann.  V psychologii je respekt vnímán jako forma pozitivní sociální interakce, která může pomoci posílit vztahy.

Auch in der Erziehung spielt Respekt eine wichtige Rolle, da er Kindern hilft, ein positives Selbstbild zu entwickeln und ein respektvolles Verhalten gegenüber anderen zu erlernen.  Respekt hraje důležitou roli i ve výchově, protože pomáhá dětem vytvořit si pozitivní sebeobraz a naučit se chovat se k ostatním s respektem.

Ich muss an der Stelle mal sagen großen Respekt an die Journalisten die sich dort unter diese Verrückten begeben und berichten. – Na tomto místě musím vyslovit velký respekt novinářům, kteří jdou mezi tyto šílené lidi a přinášejí zprávy.

komentář