Hochdeutsch – spisovná/standardní němčina

doslova: vysoká němčina, ale překládá se jako spisovná němčina

Die Mehrheit der Deutschen spricht Hochdeutsch. – Většina Němců mluví Hochdeutsch.

Hochdeutsch wird als Standardform der deutschen Sprache verwendet. – Hochdeutsch se používá jako standardní forma německého jazyka.

Im Bildungswesen wird Hochdeutsch oft als Referenzsprache genommen. – Ve výuce je Hochdeutsch často brána jako referenční jazyk.

Die meisten deutschen Medien produzieren Inhalte in Hochdeutsch. – Většina německých médií vytváří obsah v Hochdeutsch.

Hochdeutsch hat eine lange Geschichte und hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. – Vysoká němčina má dlouhou historii a v průběhu času se vyvíjela.

Hochdeutsch wird so genannt, weil es ursprünglich im höhergelegenen Teil Deutschlands, insbesondere im Süden und Mittel Deutschlands, gesprochen wurde. Daher bezeichnet “hoch” in diesem Kontext einen geografischen Bezug und nicht eine soziale oder kulturelle Hierarchie. – Hochdeutsch se tak nazývá proto, že se jí původně mluvilo ve výše položených částech Německa, zejména v jižním a středním Německu. Proto „hoch – vysoký“ v tomto kontextu odkazuje na geografii a nikoli sociální nebo kulturní hierarchii.

Im Norden, da wo das Land flach oder „platt“ ist, spricht man Niederdeutsch oder kurz „Platt“. – Na severu, kde je země rovinatá neboli „plochá“, se mluví dolnoněmecky nebo zkráceně „Platt“.

Jinak také hochdeutsche Spracheneuhochdeutsche SpracheHochdeutschNeuhochdeutsch). Má minimálně tři standardní varianty.

V užším slova smyslu se termín Hochdeutsch vztahuje na spisovnou němčinu.

V širším slova smyslu jde o soubor nářečí, hornoněmeckých, oproti dolnoněmeckým, které jsou někdy považovány za samostatný jazyk. Soubor hornoněmeckých nářečí se regionálně velmi různí, a některé dialekty,  např. dialekt německy mluvící části Švýcarska (schweizerdeutsch nebo schwyzertüütsch, někdy nazývaný také alemanština), jsou někdy považovány za samostatné jazyky.

 

….

Die heutige deutsche Sprache kommt aus der Mitte und aus dem Süden und heißt Hochdeutsch. – Dnešní němčina pochází ze středu a z jihu země a nazývá se Hochdeutsch.

Die heutige Standardform der deutschen Sprache, auch als Hochdeutsch bezeichnet, entwickelte sich im Mittel- und Süddeutschland und wurde zu einer gemeinsamen Sprache für ganz Deutschland. – Dnešní standardní podoba německého jazyka, známá také jako vysoká němčina, se vyvinula ve středním a jižním Německu a stala se společným jazykem pro celé Německo.

 

komentář