ausspülen – oplachovat, vyplachovat, proplachovat, máchat

Die Eier ausblasen, ausspülen und anschließend auskochen; erst dann mit dem Verzieren beginnen. – Vejce vyfoukněte, opláchněte a poté uvařte; teprve poté začněte zdobit.

Soll man Schürfwunden ausspülen? – Máme oplachovat odřeniny?

Soll man Schürfwunden ausspülen

komentář