Wirtschaftsminister, der – ministr hospodářství

  • Der Wirtschaftsminister hat eine neue Strategie zur Förderung von Start-ups vorgestellt. – Ministr hospodářství představil novou strategii podpory startupů.
  • Die Regierung hat beschlossen, den Wirtschaftsminister mit der Aufgabe der Förderung der erneuerbaren Energien zu betrauen. – Vláda se rozhodla pověřit ministra hospodářství úkolem podpory obnovitelných zdrojů energie.
  • Der Wirtschaftsminister hat angekündigt, dass die Regierung Steuervergünstigungen für kleine und mittlere Unternehmen einführen wird. – Ministr hospodářství oznámil, že vláda zavede daňové úlevy pro malé a střední podniky.
  • Der Wirtschaftsminister wird nächste Woche an einem internationalen Wirtschaftsforum teilnehmen. – Ministr hospodářství se příští týden zúčastní mezinárodního ekonomického fóra.
  • Die Regierung hat den Wirtschaftsminister beauftragt, Verhandlungen mit ausländischen Unternehmen zur Förderung von Investitionen in das Land zu führen. – Vláda zadala ministru hospodářství úkol vést jednání s zahraničními společnostmi o podpoře investic do země.

komentář