Spital, das (Spitäler) – špitál, nemocnice

“Spital” ist ein älteres Wort für “Krankenhaus”. Es hat sich bis heute vor allem im Schweizerdeutschen erhalten. In Deutschland und Österreich wird eher der Begriff “Krankenhaus” verwendet.

„Spital“ je starší slovo pro „nemocnici“. Dochovalo se dodnes, především ve švýcarské němčině. V Německu a Rakousku se častěji používá termín „Krankenhaus“.

 

Ein Spital ist eine Einrichtung, in der Patienten medizinisch versorgt und behandelt werden.  Nemocnice je zařízení, ve kterém pacienti dostávají lékařskou péči a léčbu.

 

In diesem Spital werden jährlich tausende Patienten behandelt. – V této nemocnici se ročně léčí tisíce pacientů.

Das Spital hat eine moderne Ausstattung und erfahrene Ärzte. – Nemocnice má moderní vybavení a zkušené lékaře.
Sie wurde in das Spital eingeliefert. – Byla přijata do nemocnice.
Die Stadt hat mehrere Spitäler zur Verfügung. – Město má k dispozici několik nemocnic.
Der Spitalaufenthalt dauerte mehrere Wochen. – Hospitalizace trvala několik týdnů.
Ich arbeite als Krankenschwester in einem Spital. – Pracuji jako zdravotní sestra v nemocnici.

 

Wie in anderen Spitälern muss umgeplant werden.       Stejně jako v ostatních nemocnicích je třeba provést přeplánování.

komentář