Zeitalter, das – doba, epocha, období; století, věk

doba nebo epocha v historii, literatuře, umění nebo kultuře
Zeitalter se používá hlavně v kulturním a historickém kontextu a není obvyklé v běžné mluvě.
historisches Zeitalter (historické období)
goldenes Zeitalter (zlaté období)
modernes Zeitalter (moderní období)
postmodernes Zeitalter (postmoderní období)
Zeitalter der Entdeckungen (doba/století objevů)
1991 erfolgte der Einstieg in das elektronische Zeitalter des Publizierens. – Rok 1991 znamenal vstup do elektronického věku publikování.
Im Zeitalter der Aufklärung setzte die Musikgeschichtsschreibung ein. – V době osvícenství začala hudební historiografie.

Erst im vierten und letzten Zeitalter werden Jagd, Fischfang und Ackerbau eingeführt. – Teprve ve čtvrtém a posledním věku se zavádí lov, rybolov a zemědělství.

 

Das Zeitalter der Aufklärung war eine wichtige Periode in der europäischen Geschichte. (Doba osvícenství byla důležitým obdobím v evropské historii.)
Das Zeitalter der Industrialisierung brachte viele Veränderungen für die Gesellschaft mit sich. (Doba industrializace přinesla společnosti mnoho změn.)
Die Renaissance war ein bedeutendes Zeitalter für die Kunst und die Kultur Europas. (Renesance byla významnou dobou pro umění a kulturu v Evropě.)
Das Zeitalter der Globalisierung hat die Weltwirtschaft stark verändert. (Doba globalizace výrazně změnila světovou ekonomiku.)
Im Zeitalter der Informationstechnologie sind Smartphones und Computer allgegenwärtig. (V době informačních technologií jsou chytré telefony a počítače všudypřítomné.)

 

 

komentář