Monat, der – měsíc

v Rakousku také středního rodu: das Monat

měsíc jako nebeské těleso: Mond, der – měsíc

genitiv Monates or Monats 

der Monat      die Monate
des Monats    der Monate
dem Monat    den Monaten
den Monat     die Monate

 

bis zum Ende des Monats ― do konce měsíce

 

schon seit einem Monat ― už měsíc

 

Anfang dieses Monats haben wir uns eine Auszeit gegönnt, und sind nach Ungarn gefahren. – Na začátku tohoto měsíce jsme si dali přestávku a zajeli do Maďarska.

die zwölf Monate des Jahres – dvanáct měsíců roku

Mit etwa 6 Monaten beginnen Babys zu robben. – Kolem 6 měsíců se děti začnou plazit.

alle zwei Monate (každé dva měsíce); dieses Monats (tohoto měsíce – d. M.); laufenden Monats (aktuálního měsíce – lfd. M.); künftigen Monats (příští měsíc – k. M.); nächsten Monats (příští měsíc – n. M.); vorigen Monats (minulý měsíc – v. M.)

das Haus ist seit Monaten unbewohnt – dům je už měsíce neobydlený

ein heißer Monat – horký měsíc
es hat Wochen und Monate (sehr lange) gedauert – trvalo to týdny a měsíce (velmi dlouho)
er bekam acht Monate (umgangssprachlich; wurde zu acht Monaten Haft verurteilt) – dostal osm měsíců (hovorově; byl odsouzen k osmi měsícům vězení)
sie ist im vierten Monat (umgangssprachlich; im vierten Monat schwanger) – je ve čtvrtém měsíci (hovorově; čtvrtý měsíc těhotná)
Monat für Monat (immer wieder in regelmäßiger Folge)  – měsíc po měsíci (znovu a znovu v pravidelném pořadí)
der Baubeginn wurde von Monat zu Monat (immer wieder neu, von einem Monat zum anderen) verschoben – zahájení stavby bylo odloženo z měsíce na měsíc (znovu a znovu, z jednoho měsíce na druhý)

Seit Anfang des Monats zeigt mir mein iPhone an, dass ich nicht mehr mit LTE, sondern nur noch mit 3G im Netz bin. – Od začátku měsíce mi můj iPhone ukazuje, že už nejsem v síti s LTE, ale pouze s 3G.

komentář