Kontrast, der – kontrast

Der Kontrast zwischen Licht und Schatten ist sehr stark. (Kontrast mezi světlem a stínem je velmi silný.)

Es gibt einen großen Kontrast zwischen dem Leben in der Stadt und auf dem Land. (Existuje velký rozdíl mezi životem ve městě a na venkově.)

Er liebt Kontraste in der Musik. (Miluje kontrasty v hudbě.)

 

 

“Kontrast” ist ein Begriff aus der Bildgestaltung und beschreibt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen. – “Kontrast” je termín používaný v designu obrazu a popisuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu.

Ein hoher Kontrast bedeutet, dass die hellen und dunklen Bereiche sehr deutlich voneinander abgegrenzt sind, während ein niedriger Kontrast bedeutet, dass die Unterschiede zwischen den Helligkeiten weniger ausgeprägt sind. – Vysoký kontrast znamená, že světlé a tmavé oblasti jsou velmi zřetelně odděleny, zatímco nízký kontrast znamená, že rozdíly mezi jasy jsou méně výrazné.

In der Fotografie und im Design wird der Kontrast gezielt eingesetzt, um bestimmte Effekte zu erzielen. – Ve fotografii a designu se kontrast používá cíleně k dosažení určitých efektů.

So kann ein hoher Kontrast beispielsweise dazu genutzt werden, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bildbereiche zu lenken oder um eine dramatische Wirkung zu erzeugen. – Vysoký kontrast lze například použít k upoutání pozornosti na určité oblasti obrazu nebo k vytvoření dramatického efektu.

komentář