Armut, die – chudoba

“Die Armut in diesem Land ist ein großes Problem.” – “Chudoba v této zemi je velkým problémem.”
“Die Regierung versucht, die Armut zu bekämpfen.” – “Vláda se snaží bojovat proti chudobě.”
“Armut und Hunger sind weltweit ein großes Anliegen.” – “Chudoba a hlad jsou celosvětovým velkým zájmem.”
“Viele Menschen leben in Armut, weil sie keine Arbeit haben.” – “Mnoho lidí žije v chudobě, protože nemají práci.”
“Armut kann zu sozialen Problemen führen.” – “Chudoba může vést k sociálním problémům.”

Armut ist keine Schande. Reichtum auch nicht. – Chudoba není ostuda. Bohatství také ne. (Erich Kästner)

Ein Mann will in einer Bank in Zürich Geld anlegen. “Wie viel wollen sie denn einzahlen?”, fragt der Kassier. Flüstert der Mann: “Drei Millionen.””Sie können ruhig lauter sprechen”, sagt der Bankangestellte, “In der Schweiz ist Armut keine Schande.” – Muž si chce uložit peníze do banky v Curychu. “Kolik chcete vložit?” zeptá se pokladník. Muž zašeptá: “Tři miliony.” “Můžete mluvit nahlas,” řekne zaměstnanec banky, “ve Švýcarsku není chudoba ostuda”.

 

Armut bezeichnet im materiellen Sinn (als Gegenbegriff zu Reichtum) primär die mangelnde Befriedigung der Grundbedürfnisse (vor allem nach Nahrung, Wasser, Kleidung, Wohnraum, Gesundheit). – V materiálním smyslu (jako opak bohatství) chudoba popisuje především nedostatek uspokojení základních potřeb (zejména potravin, vody, oblečení, životního prostoru, zdraví).
chudina

komentář