statue, the monument to the katyn victims, mass grave

Projev prezidenta Lecha Kaczyńského, který měl přednést v Katyni (polsko-česká verze)

Przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miał wygłosić w Katyniu (wersja polsko-czeska)

statue, the monument to the katyn victims, mass grave

Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo!W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 września 1939 roku znalazły swoją wstrząsającą kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzących podstawę naszej państwowości, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głąb Związku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu.

Vážení zástupci katyňských rodin! Dámy a pánové! V dubnu 1940 bylo zavražděno více než 21 tisíc polských zajatců z koncentračních táborů a věznic NKVD. Tento zločin genocidy byl spáchán z vůle Stalina, na příkaz nejvyšších orgánů Sovětského svazu. Aliance Třetí říše a Sovětského svazu, pakt Molotov-Ribbentrop a invaze do Polska 17. září 1939 nalezly své otřesné vyvrcholení v katyňském zločinu. Nejen v lesích u Katyně, ale i v Tveru, Charkově a dalších známých i doposud neznámých místech poprav byli vyvražděni občané II. Republiky, lidé, kteří tvořili základ naší státnosti, kteří neúnavně sloužili vlasti. Současně s tím byly rodiny povražděných a tisíce obyvatel předválečných východních území vyhnány daleko do Sovětského svazu, kde jejich nevýslovné utrpení vyznačilo cestu polské Východní Golgoty.

Najbardziej tragiczną stacją tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła ślady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać ją z ludzkiej pamięci.

Nejtragičtějším zastavením na této cestě byla Katyň. Polští důstojníci, duchovní, úředníci, policisté, funkcionáři pohraniční stráže a vězeňské služby byli zabiti bez soudu a rozsudků. Byli obětmi nevypovězené války. Byli zavražděni bez ohledu na zákony a úmluvy civilizovaného světa. Byla pošlapána jejich důstojnost jakožto vojáků, Poláků a lidí. Jámy smrti měly navždy ukrýt těla povražděných a pravdu o zločinu. Svět se o tom neměl nikdy dozvědět. Rodinám obětí bylo odepřeno právo na veřejný smutek, na oplakávání a důstojné uctění památky nejbližších. Země přikryla stopy zločinu a lež jej měla vymazat z lidské paměti.

Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysoką cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieśli ją przez czas komunistycznych rządów i powierzyli rodakom w wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteśmy winni szacunek i wdzięczność. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że broniąc pamięci o swoich bliskich, ocalili Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej świadomości i tożsamości.

Skrývání pravdy o Katyni – důsledek rozhodnutí těch, kdo zločin způsobili – se stalo jedním ze základních kamenů politiky komunistů v poválečném Polsku: zakladatelskou lží Polské lidové republiky. Byla to doba, kdy se za paměť a pravdu o Katyni platila vysoká cena. Ale příbuzní povražděných i jiní stateční lidé věrně stáli při této památce, hájili ji a předávali budoucím generacím Poláků. Přenesli ji dobou komunistické nadvlády a svěřili rodákům ve svobodném, nezávislém Polsku. Proto jim všem, a zejména katyňským rodinám, dlužíme úctu a vděčnost. Ve jménu Republiky skládám nejhlubší díky za to, že jste hájily památku svých blízkých a zachránily tolik důležitý rozměr našeho polského vědomí a identity.

Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami a Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliża nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając.

Katyň se stala bolestnou ranou polské historie, ale také na dlouhá desetiletí otrávila vztahy mezi Poláky a Rusy. Učiňme, aby se katyňská rána konečně mohla zcela uzdravit a zhojit. Jsme již na této cestě. My, Poláci, oceňujeme počiny Rusů z posledních let. Tou cestou, která zbližuje naše národy, bychom měli jít dál, bez zastavování a vracení.

Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie.

Všechny okolnosti katyňského zločinu musí být plně prozkoumány a vysvětleny. Je důležité, aby byla právně potvrzena nevina obětí, aby byly zveřejněny všechny dokumenty vztahující se k tomuto zločinu. Aby katyňská lež navždy zmizela z veřejného prostoru. Požadujeme to především s ohledem na památku obětí a úctu k utrpení jejich rodin. Ale požadujeme to rovněž ve jménu společných hodnot, které musí tvořit základ důvěry a partnerství mezi sousedními národy v celé Evropě.

Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci!

Vzdejme společně hold zavražděným a pomodleme se nad jejich hlavami. Sláva hrdinům! Čest jejich památce!

komentář