Gott, der – bůh

Jakožto křesťanský bůh se slovo Gott používá beze členu:

  • Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist –  Bůh Otec, Syn a Duch Svatý

Když se však mluví o například řeckých bozích, používá se určitý člen:

Hephaistos ist in der griechischen Mythologie der Gott des Feuers. – Héfaistos je v řecké mytologii bohem ohně.

  • Gott anbeten, anrufen, lieben, loben, leugnen, lästern – uctívat, vyzývat, milovat, chválit, popírat, rouhat se Bohu.

 

  • “Gottes Wege sind unergründlich.” – Boží cesty jsou nevyzpytatelné. – Dies bedeutet, dass Gottes Handlungen und Absichten für den Menschen oft schwer verständlich sind.To znamená, že Boží činy a záměry jsou pro člověka často těžko pochopitelné.
  • “Von Gott gegeben” “Bohem dáno” – Das bedeutet, dass etwas als Schicksal oder als Teil des göttlichen Plans angesehen wird. – To znamená, že něco je považováno za osud nebo součást božského plánu.
  • “Gott behüte!” – “Chraň bůh!” – Dies ist eine Floskel, die verwendet wird, um Entsetzen oder Ablehnung auszudrücken. Toto je fráze používaná k vyjádření zděšení nebo nesouhlasu.

komentář