Dovid Katz o živém jidiš ve světě – Prof. Dovid Katz about the living Yiddish in the world

This is a transcript/abridgement of Prof. Dovid Katz´s interview for the Belarusian redaction of Radio Liberty. – Toto je zkrácený přepis rozhovoru prof. Dovida Katze pro běloruskou redakci Radia Svoboda.

 

Sadly, the secular Yiddish movement has completely failed sadly to produce new generations of real native speakers who use Yiddish on the street and in school. That is a big failure of this movement in America, Canada, England, Israel, Australia, South Africa.

Je smutné, že sekulární jidiš hnutí ve vytváření nových generací skutečných rodilých mluvčích, kteří jidiš používají na ulici a ve škole zcela selhalo. To je velký neúspěch tohoto hnutí v Americe, Kanadě, Anglii, Izraeli, Austrálii, Jižní Africe…

 

We cannot blame Hitler and Stalin. We have today several hundred to several thousand enthusiasts around the world who study Yiddish literature, but the secular culture is becoming an intellectual and literary toy of educated people, of people looking for roots, of people with all kinds of interesting motives …producing good scholarship and research.

Nemůžeme vinit Hitlera a Stalina. Dnes máme po celém světě několik set až několik tisíc nadšenců, kteří studují jidiš literaturu, ale sekulární kultura se stává intelektuální a literární hračkou vzdělaných lidí, lidí hledajících kořeny, lidí se všemi možnými zajímavými motivy  … produkujících dobrou vědu a výzkum.

 

However Yiddish as a spoken language has a very strong position among the “hareidim” – Ashkenazi ultra-orthodox, mostly but not entirely Hasidim. Some 80-90 % of this living Yiddish – in a couple of years there will be about one million speakers of the language – it is very large families with very small cultural losses to the outside world. 80-90 % of them is not litvak Yiddish, but the Polish, Ukrainian, Hungarian one, southern dialects spoken by large Hasidic dynasties – Satmar, Belz, Vizhnits, Ger, etc. But there are several groups that maintain the Litvak Yiddish.. One of them, paradoxically, is Chabad-Lubavitch, founded by Shneer Zalmen of Liady (which I, of course, also visited – in Belarus, but on the border with Russia, as is Lubavitch itself, near Vitebsk). Many members of Chabad-Lubavitch left Yiddish, but in Crown Heights, their “headquarters” in New York, the Litvak Yiddish keeps a tight grip.

Jidiš jako mluvený jazyk má ovšem velmi silnou pozici mezi „harejdim“ – aškenázskými ultraortodoxními Židy, většinou, ale ne zcela chasidy. Přibližně 80-90 % tohoto živého jidiš – za pár let budeme mít kolem milionu mluvčích tohoto jazyka – jsou velmi početné rodiny s velmi malými kulturními ztrátami vůči vnějšímu světu. 80-90 % z nich nemluví litvackým jidiš, ale polským, ukrajinským, maďarským, jižními dialekty, kterými mluví velké chasidské dynastie – Satmar, Belz, Vizhnits, Ger atd. Existuje ale několik skupin, které litvacké jidiš udržují. Jedním z nich je paradoxně Chabad-Lubavitch, založený Shneerem Zalmenem z Liady (který jsem samozřejmě také navštívil – v Bělorusku, ale na hranicích s Ruskem, stejně jako samotný Lubavitch u Vitebsku). Mnoho členů Chabad-Lubavitch opustilo jidiš, ale v Crown Heights, jejich „ústředí“ v New Yorku, se litvacké jidiš pevně drží.

 

The second interesting phenomenon is Yiddish of the ultra-orthodox Jews in Jerusalem. Since the beginning of the 19th century, when the disciples of the Vilna Gaon moved to Jerusalem, Litvak Yiddish was the common language of all groups, including the Hasidim, followers of the Great Masters of Ukraine and Poland, who were Gaon´s enemies. All of them speak Litvak Yiddish. Current state of research suggests that this Yiddish was from the vicinity of Pinsk. There are many similarities between Jerusalem and Pinsk Yiddish.

Druhým zajímavým fenoménem je jidiš ultraortodoxních Židů v Jeruzalémě. Od počátku 19. století, kdy se učedníci vilenského gaona přestěhovali do Jeruzaléma, bylo litvacké jidiš společným jazykem všech skupin, včetně chasidů, stoupenců velkých učitelů z Ukrajiny a Polska, kteří byli gaonovými nepřáteli. Všichni mluví litvackým jidiš. Současný stav výzkumu naznačuje, že tento jidiš pocházel z okolí Pinska. Mezi jeruzalémským a pinským jidiš je mnoho podobností.  

Праф. Довід Кац пра жывы ідыш у сьвеце – YouTube (Prof. Dovid Katz about the living Yiddish in the world)

Атлянтыда беларускага ідышу (Atlantis of Belarusian Yiddish) 

. . .

Toto je úryvek z článku na běloruské redakci Rádia Svoboda, který jsme svépomocí přeložili do angličtiny. Dovid Katz je Američan žijící v Litvě, autor mnoha pozic týkajících se jazyka aškenázských Židů, například slovníku litevského jidiš. Je rovněž autorem množství video rozhovorů, publikovaných zejména v posledních letech na youtube, jež byly nahrávány zhusta již v letech 90. Na těchto videích máme jet jasnou ilustraci toho, co zmiňuje například anglická wikipedie pod heslem David Katz: Katz, zaskočený chudobou, kterou našel mezi posledními starými mluvčími jidiš ve východní Evropě (mnozí z nich přežili je 2 světovou válku útěkem do Sovětského svazu, a proto nemají nárok na pomoc podle úzké definice „přeživší holocaustu“).

 

In 2015, he embarked on a project to translate the (Hebrew) Bible into Lithuanian Yiddish.[49] By early 2021, he had posted draft translations of eighteen books. Only two appeared in hard copy pamphlet form: the Book of Ruth in 2017, and, in memory of his mother, who died in 2019, the Book of Esther, in 2020, in which some of the more preposterous characters in the biblical narrative speak an extreme dialect form of Lithuanian Yiddish.

In 2018, to honor the 100th anniversary of the establishment of the modern Lithuanian republic in 1918, he initiated a new online Yiddish “mini-museum” stressing interwar Yiddish-Lithuanian multicultural and bilingual life.

The same year, he launched online a draft version of his Yiddish Cultural Dictionary, which is an English-Yiddish dictionary that stresses cultural specificities, with all discussions of entries in Yiddish; rooted in his descriptivist perspective in Yiddish stylistics, it contains detailed commentary about usage in both Northeastern (Lithuanian) and Central (Polish) dialects of Yiddish.[50] By late 2021, it had around 20,000 entries and half a million words of text.

In late 2021, he initiated the Lithuanian Yiddish Video Archive (LYVA) by putting on line several hundred (unedited) videos from his thirty years of expeditions to the last native speakers of Northeastern (“Lithuanian”) Yiddish in Belarus, Latvia, Lithuania, northeastern Poland and eastern Ukraine.[51]

 

komentář