Standesamt, das (Standesämter) – matriční úřad, registrační úřad

Pokud se chcete oženit, narodilo se vám dítě, potřebujete se rozvést, je třeba kontaktovat matriční úřad ve vašem městě.

Das Standesamt ist verantwortlich für die Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen sowie für die Ausstellung von Personenstandsurkunden.  Matrika je odpovědná za notářské ověření narození, sňatku, registrovaného partnerství a úmrtí, jakož i za vydávání dokladů o osobním stavu.

 jít na matriku – zum Standesamt gehen

die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenu – zavřít manželství na úřadě/v kostele

 

“Standesamt” ist eine staatliche Einrichtung, die für die Führung des Personenstandsregisters zuständig ist.“Matrika” je státní instituce odpovědná za vedení matriky.

 

In Deutschland ist das Standesamt eine kommunale Einrichtung und gehört zum jeweiligen Ordnungsamt der Stadt oder Gemeinde.  V Německu je matriční úřad obecní institucí a patří pod příslušný regulační úřad města nebo obce.

 

komentář