Schweizer – švýcarský; Švýcar

“Schweizer” je podstatné jméno označující osobu ze Švýcarska – Švýcara. Může být také použito jako přídavné jméno švýcarský.

Der Begriff “Schweizer” kann auch als Synonym für die Staatsangehörigkeit der Schweiz oder die Schweizerische Eidgenossenschaft verwendet werden.  Termín “Schweizer” může být také použit jako synonymum pro občanství Švýcarska nebo Švýcarské konfederace.

Schweizer Bank – švýcarská banka

 

das Schweizer Bankwesen – švýcarské bankovnictví

Das Schweizer Bankwesen umfasst verschiedene Bereiche wie Private Banking, Vermögensverwaltung, Investment Banking und Retail Banking.  Švýcarské bankovnictví zahrnuje různé oblasti, jako je privátní bankovnictví, správa majetku, investiční bankovnictví a retailové bankovnictví.

Die Schweizer Banken haben einen hohen Ruf für Diskretion, Sicherheit und Zuverlässigkeit und sind bei wohlhabenden Kunden auf der ganzen Welt sehr beliebt.  Švýcarské banky mají vysokou pověst pro diskrétnost, bezpečnost a spolehlivost a jsou velmi oblíbené u bohatých zákazníků po celém světě.

Ein wichtiger Teil des Schweizer Bankwesens ist das Bankgeheimnis, das den Schutz der Privatsphäre von Kunden gewährleistet.  Důležitou součástí švýcarského bankovnictví je bankovní tajemství, které zajišťuje ochranu soukromí zákazníků.

 

 Ein Mann möchte bei einer Schweizer Bank in Zürich Geld anlegen.

“Welchen Betrag möchten Sie einzahlen?”, fragt der Bankangestellte.

Flüstert der Mann: “Drei Millionen.”

“Sie können ruhig lauter sprechen”, sagt der Bankangestellte, “Wir sind hier in der Schweiz, wir kümmern uns um Ihre finanziellen Bedürfnisse, unabhängig von der Höhe des Betrags. Hier ist Armut keine Schande.”

 Muž chce vložit peníze do švýcarské banky v Zurichu.

“Jakou částku chcete vložit?” ptá se bankovní úředník.

Muž zašeptá: „Tři miliony.”

„Můžete klidne mluvit hlasitěji,” říká bankovní úředník. „Tady jsme ve Švýcarsku, postaráme se o vaše finanční potřeby, bez ohledu na částku. Zde není chudoba ostudou.”

komentář