Falle, die – past

= ein Werkzeug oder eine Vorrichtung, die dazu dient, etwas oder jemanden zu fangen oder zu fesseln  nástroj nebo zařízení používané k zachycení nebo spoutání něčeho nebo někoho.

Es kann sich dabei um eine physische Falle wie eine Tierfalle oder eine Falle zum Fangen von Dieben handeln, aber auch um eine metaphorische Falle wie eine Schuld- oder Liebesfalle.  Může se jednat o fyzickou past, jako je past na zvířata,  anebo past na chytání zlodějů, ale také to může být metaforická past, jako je “past viny” nebo “past lásky”.

Im Kontext von Jagd und Wildtiermanagement werden Fallen oft eingesetzt, um Tiere zu fangen oder zu markieren, um ihre Bewegungen und Populationsdynamik zu überwachen.  V kontextu lovu a péče o divokou zvěř se pasti často používají k odchytu nebo označení zvířat za účelem sledování jejich pohybu a populační dynamiky.

Der Einsatz von Fallen ist jedoch umstritten, da sie oft zu Verletzungen oder zum Tod von Tieren führen können.  Použití pastí je však kontroverzní, protože často mohou způsobit zranění nebo smrt zvířat.

 

Die Falle ist eine Vorrichtung zum Einfangen oder Töten. – Past je zařízení používané k chytání nebo zabití.

Unter einer Tierfalle (kurz Falle) versteht man eine Einrichtung, die an der Fortbewegung hindert oder tötet.  – Past na zvířata je zařízení, které  brání v dalším pohybu nebo usmrcuje.

 

komentář