Gott, der (Götter) – Bůh

2. pád Gottes – Boha       

In Gottes Namen. – Ve jménu Božím.

 

Mit der Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens. – S hloupostí bojují nadarmo i bohové.

Es war ein langer Abend und wir sprachen über Gott und die Welt. – Byl to dlouhý večer a mluvili jsme o všem možném (doslova: o Bohu a o světě).

Existiert Gott? Dies ist eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Es gibt viele Menschen, die an Gott glauben, aber es gibt auch viele Menschen, die daran zweifeln. Wenn es Gott gibt, kann man nicht wissen, wie er aussieht oder ob er überhaupt existiert. Es ist eine Glaubensfrage, die jeder für sich selbst beantworten muss. – Existuje Bůh? To je otázka, na kterou není snadné odpovědět. Je mnoho lidí, kteří věří v Boha, ale je také mnoho lidí, kteří o tom pochybují. Pokud existuje bůh, nikdo neví, jak vypadá nebo jestli vůbec existuje. Je to otázka víry, na kterou si musí odpovědět každý sám.

komentář