Pfleger, der – pečovatel/pečovatelka

Der Begriff “Pfleger” wird oft auch synonym mit “Pflegekraft” verwendet. – Termín “Pfleger” se často používá synonymně s “pečovatelem”.

“Pfleger” ist ein Berufsbegriff und bezeichnet eine Person, die in der Pflege tätig ist. – „Pečovatel/pečovatelka“ je odborný termín a označuje osobu zabývající se pečovatelskou službou.

Im medizinischen Bereich ist ein Pfleger eine Person, die unter der Aufsicht von Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften die Betreuung und Versorgung von Patienten übernimmt. – V oblasti medicíny je sestra osoba, která poskytuje péči a zaopatření pacientům pod dohledem lékařů a dalších zdravotnických pracovníků.

Dabei kann es sich um die Grundpflege wie Körperpflege, Ernährung und Mobilität, aber auch um die Unterstützung bei medizinischen Maßnahmen oder die psychosoziale Betreuung handeln. – Může se přitom jednat o základní péči jako je osobní hygiena, výživa a mobilita, ale také o podporu při lékařských zákrocích nebo psychosociální péči.   xxx

In der Altenpflege sind Pfleger oft für die Unterstützung im Alltag und bei der Bewältigung von Krankheiten oder Behinderungen zuständig. – V geriatrické péči jsou pečovatelé často zodpovědní za poskytování podpory v každodenním životě a za zvládání nemocí nebo postižení.

komentář