Eule, die – sova

Tafel am Haus "Goldene Eule", Brühl 25
Tafel am Haus “Goldene Eule”, Brühl 25 (Photo credit: Wikipedia)

 

Ich hörte die Eule, sie rief meinen Namen. – Slyšel jsem sovu, volala mé jméno.

 

 

Eulen sind nachtaktive Vögel und haben eine besondere Anpassung an ihre Lebensweise entwickelt, wie zum Beispiel ein ausgeprägtes Gehör und eine besondere Augenstruktur, die ihnen ermöglicht, auch bei Dunkelheit gut zu sehen.  Sovy jsou noční ptáci a vyvinuli speciální přizpůsobení svému životnímu stylu, jako je bystrý sluch a speciální struktura očí, která jim umožňuje dobře vidět ve tmě.

Eulen sind Raubvögel und ernähren sich von kleinen Säugetieren, Vögeln und Insekten.  Sovy jsou draví ptáci a živí se malými savci, ptáky a hmyzem.

Es gibt viele verschiedene Arten von Eulen, die sich in Größe, Aussehen und Verbreitungsgebiet unterscheiden.  Existuje mnoho různých druhů sov, které se liší velikostí, vzhledem a rozsahem.

Einige Arten sind beispielsweise die Waldohreule, die Schleiereule oder die Uhu. In vielen Kulturen werden Eulen als Symbol für Weisheit und Wissen betrachtet.  Některé druhy jsou například puštík ušatý, puštík pálený nebo výr velký. V mnoha kulturách jsou sovy považovány za symbol moudrosti a vědění.

Enhanced by Zemanta

komentář