Kosten

Kost f strava, jídlo, stravování
~ und Logis strava a ubytování kostbar cenný
kosten stát (o ceně)
Kosten pl náklady
auf eigene ~ na vlastní náklady
die ~ decken krýt náklady
zu ~ Ihrer Firma na náklady Vaší firmy
~, außerordentliche mimořádné náklady ~, degressive degresivní náklady
~, direkte přímé náklady
~, einmalige jednorázové náklady
~, feste pevné náklady, fixní náklady
~, fixe pevné náklady, fixní náklady
~ für künftige Abrechnungszeiträume
náklady příštích období
~, indirekte nepřímé náklady
~, kalkulatorische kalkulační náklady ~, laufende běžné náklady
~, nichtkalkulierbare nekalkulovatelné

komentář