Liste, die – seznam, listina, soupis

Eine Liste deiner letzten Einkäufe wird angezeigt. – Zobrazí se seznam vašich nedávných nákupů.

Ich habe eine Liste mit allen Einkäufen, die ich heute machen muss. – Mám seznam všech nákupů, které musím dnes udělat.

Die Partei hat eine Liste mit ihren Kandidaten für die nächste Wahl veröffentlicht. – Strana zveřejnila seznam svých kandidátů pro příští volby.

Ich habe eine Liste mit allen Filmen, die ich schauen möchte. – Mám seznam všech filmů, které chci vidět.

 

 

die Abwesenheitsliste – docházkový list

 

oben auf der Liste stehen – být nahoře v seznamu

 

Die Forbes-Liste ist eine jährliche Zusammenstellung der reichsten Menschen der Welt, die von Forbes erstellt wird. Die Liste basiert auf Schätzungen des Vermögens der betreffenden Personen und ihrer Macht und Einfluss auf die Weltwirtschaft und die Gesellschaft. Die Forbes-Liste hat großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Wohlhabenden und Mächtigen sowie auf die Finanzwelt und das Geschäftsumfeld im Allgemeinen. – Forbes List je každoroční kompilace nejbohatších lidí světa, kterou sestavuje Forbes. Seznam je založen na odhadech bohatství jednotlivců a jejich moci a vlivu ve světové ekonomice a společnosti. Seznam Forbes má zásadní dopad na veřejné vnímání bohatých a mocných, stejně jako na finanční svět a podnikatelské prostředí obecně.

 

komentář