Verfahren, das – metoda

Peter ist Experte auf dem Gebiet der umweltfreundlichen Energieerzeugung und kennt verschiedene Verfahren zur Nutzung erneuerbarer Ressourcen.  Peter je odborníkem v oblasti ekologicky šetrné výroby energie a zná různé postupy pro využití obnovitelných zdrojů.

 

“Verfahren” může zahrnovat procesy, metody, soudní řízení nebo techniky:

 1. Postup, proces, metoda:
   • Wir müssen ein neues Verfahren zur Abfallentsorgung entwickeln.
    • Musíme vyvinout nový postup pro likvidaci odpadu.
 2. Řízení, soudní proces:
   • Das Verfahren vor Gericht dauerte mehrere Monate.
    • Soudní proces trval několik měsíců.
   • Das Verfahren wurde wegen Mangel an Beweisen eingestellt.
    • Řízení bylo zastaveno z nedostatku důkazů.
 3. Způsob, technika:
   • Dieses Verfahren wird in der chemischen Industrie häufig angewendet.
    • Tato metoda se často používá v chemickém průmyslu.
   • Das Verfahren zur Datenverschlüsselung ist äußerst sicher.
    • Způsob šifrování dat je extrémně bezpečný.

 

 

Methoden wählen, Verfahren gestalten, Prozesse erleben
výběr metod, návrh postupů, seznámení se s procesy

komentář