Štítek:

Blech, das – plech

verzinktes Blech – pozinkovaný plech

Bedachung mit Blech – střešní krytina s plechem

Red (doch) kein Blech! – Nemluv nesmysly!

mit Blech ausgeschlagene Kiste – krabice vyložená plechem

zu Blech walzen –

 

gewiß/gewiss – jistě

ganz gewiss – zcela jistě

Gewiss doch! – Rozhodně!

gewiss nicht – jistěže ne

Er kommt gewiss. – Určitě přijde.

gewiss nicht zufriedenstellend – určitě ne uspokojivé

des Erfolgs/Erfolges gewiss -jistý úspěch

 

Genus, das – rod

Im Deutschen gibt es eine ganze Reihe an Substantiven mit schwankendem Genus. – V němčině existuje celá řada podstatných jmen s kolísavým rodem.

Některé přípony se pojí s určitým rodem: -ling / -en / -ig / -ich => mužský -heit / -schaft / -ei / -in / -ung / -keit = > feminine -tum / -ment / -chen =>

denní doby, dny v týdnu, měsíce a roční období, hlavní body, povětrnostní jevy, alkoholické nápoje, značky automobilů => mužský,

Takže druhy ovoce, názvy lodí, cigaret nebo krémů => ženské, takže druhy piva, barvy => neutrální, takže buďte opatrní:

slunce, bohatství a pivo jsou výjimkami z výše uvedených pravidel.
-ling / -en / -ig / -ich => maskulinum
-heit / -schaft / -ei / -in / -ung / -keit => femininum
-tum / -ment / -chen => neutrum

zwei – dva, dvě

Číslovky zwei, drei mají 2. pád na –er:  der Diener zweier Herren – sluha dvou pánů

  • Pokud za zwei následuje podstatné jméno:
    • Nominativ, dativ a akuzativ se nikdy neskloňují
    • Genitiv má tvar zweier , pokud nepředchází žádný člen nebo zájmeno: Vater zweier Kinder – “otec dvou dětí”; ale: der Vater der zwei Kinder – “stejný význam, pouze podstatná jména mají člen”. Tvar zweier je trochu knižní; i ve formálním písemném projevu je někdy přirozenější se mu vyhnout (Vater von zwei Kindern).

 

 

  bestimmt unbestimmt
Nominativ die zwei Dinge zwei Dinge
Genitiv der zwei Dinge zweier Dinge
Dativ den zwei Dingen zwei Dingen
Akkusativ die zwei Dinge zwei Dinge
  mit Possessivpronomen
Nominativ meine zwei Dinge zwei meiner Dinge
Genitiv meiner zwei Dinge zweier meiner Dinge
Dativ meinen zwei Dingen zweien meiner Dinge
Akkusativ meine zwei Dinge zwei meiner Dinge
  isoliert
Nominativ die zwei zwei
veraltet: zweie
Genitiv der zwei zweier
Dativ den zwei
den zweien
zweien
Akkusativ die zwei zwei
veraltet: zweie

Obst, das – ovoce

Obst einmachen – zavařovat ovoce
 
Obst konservieren – konzervovat ovoce

Obst schütteln – setřást ovoce

eingemachtes Obst in Gläsern – konzervované ovoce ve sklenicích
gastr.choice fruit köstliches Obst {n}
verfaultes Obst – shnilé ovoce
wildes Obst – divoké ovoce

Obst und Gemüse – ovoce a zelenina

Hand, die (Hände) – ruka

von der Hand in den Mund leben – žít z ruky do úst

Die eine Hand wäscht die andere. – Jedna ruka myje druhou.

die Hand    die Hände
der Hand   der Hände
der Hand   den Händen
die Hand    die Hände

Er hat zwei linke Hände. – Má obě ruce levé.

Faule Trauben von Hand auszusortieren ist aufwendig und zeitintensiv. – Ruční třídění špatných hroznů je však složité a časově náročné.