Štítek:

Genus, das – rod

Im Deutschen gibt es eine ganze Reihe an Substantiven mit schwankendem Genus. – V němčině existuje celá řada podstatných jmen s kolísavým rodem.

Některé přípony se pojí s určitým rodem: -ling / -en / -ig / -ich => mužský -heit / -schaft / -ei / -in / -ung / -keit = > feminine -tum / -ment / -chen =>

denní doby, dny v týdnu, měsíce a roční období, hlavní body, povětrnostní jevy, alkoholické nápoje, značky automobilů => mužský,

Takže druhy ovoce, názvy lodí, cigaret nebo krémů => ženské, takže druhy piva, barvy => neutrální, takže buďte opatrní:

slunce, bohatství a pivo jsou výjimkami z výše uvedených pravidel.
-ling / -en / -ig / -ich => maskulinum
-heit / -schaft / -ei / -in / -ung / -keit => femininum
-tum / -ment / -chen => neutrum

zwei – dva, dvě

Číslovky zwei, drei mají 2. pád na –er:  der Diener zweier Herren – sluha dvou pánů

  • Pokud za zwei následuje podstatné jméno:
    • Nominativ, dativ a akuzativ se nikdy neskloňují
    • Genitiv má tvar zweier , pokud nepředchází žádný člen nebo zájmeno: Vater zweier Kinder – “otec dvou dětí”; ale: der Vater der zwei Kinder – “stejný význam, pouze podstatná jména mají člen”. Tvar zweier je trochu knižní; i ve formálním písemném projevu je někdy přirozenější se mu vyhnout (Vater von zwei Kindern).

 

 

  bestimmt unbestimmt
Nominativ die zwei Dinge zwei Dinge
Genitiv der zwei Dinge zweier Dinge
Dativ den zwei Dingen zwei Dingen
Akkusativ die zwei Dinge zwei Dinge
  mit Possessivpronomen
Nominativ meine zwei Dinge zwei meiner Dinge
Genitiv meiner zwei Dinge zweier meiner Dinge
Dativ meinen zwei Dingen zweien meiner Dinge
Akkusativ meine zwei Dinge zwei meiner Dinge
  isoliert
Nominativ die zwei zwei
veraltet: zweie
Genitiv der zwei zweier
Dativ den zwei
den zweien
zweien
Akkusativ die zwei zwei
veraltet: zweie

Vorpommern – Přední Pomořansko

Vorpommern , doslova , je menší západní část bývalé pruské provincie Pommern (Pomořany); východní část se stala součástí Polska po skončení druhé světové války.

The former Prussian/German province of Pomerania (from Slavic po, \“along\“ and morze, \“sea\“) was situated on the southern Baltic Coast, on both sides of the River Oder, stretching from Stralsund on the west to Lauenburg on the east.

Bývalá prusko-německá provincie Pomořansko (od slovanského pólu, podél Morze a moře) se nacházela na jižním pobřeží Baltského moře, na obou stranách řeky Odry a táhla se od Stralsundu na západě k Lauenburg na východě.

The Slavic tribes Pomorzanie and Polabs settled the area in the 5th century. German migration into the western and central regions of Pomerania began in the late 12th century. Western Pomerania (Vorpommern) was acquired by the Swedes through the Treaty of Westphalia

Obst, das – ovoce

Obst einmachen – zavařovat ovoce
 
Obst konservieren – konzervovat ovoce

Obst schütteln – setřást ovoce

eingemachtes Obst in Gläsern – konzervované ovoce ve sklenicích
gastr.choice fruit köstliches Obst {n}
verfaultes Obst – shnilé ovoce
wildes Obst – divoké ovoce

Obst und Gemüse – ovoce a zelenina

Hand, die (Hände) – ruka

von der Hand in den Mund leben – žít z ruky do úst

Die eine Hand wäscht die andere. – Jedna ruka myje druhou.

die Hand    die Hände
der Hand   der Hände
der Hand   den Händen
die Hand    die Hände

Er hat zwei linke Hände. – Má obě ruce levé.

Faule Trauben von Hand auszusortieren ist aufwendig und zeitintensiv. – Ruční třídění špatných hroznů je však složité a časově náročné.

 

 
 

 

 

zehnmal – desetkrát

= zehn Male

Es lebten mehr als zehnmal soviele Menschen in diesen Ländern. – V těchto zemích žilo více než desetkrát více lidí.

hovorově má i rozšířený význam sehr viel, sehr oft (mnohokrát, často): Das hab ich dir schon zehnmal gesagt! – Už jsem ti to říkal desetkrát!

 

Einfall, der – výskyt; zřícení; sesutí; vtrhnutí, vpád, invaze; nápad, myšlenka; dopad

Výskyt
Eínfall
podstatné jméno
zřícení
Sturz, Niedersturz, Einfall
sesutí
Einsturz, Sturz, Zusammensturz
vtrhnutí
Einfall, Einmarsch
vpád
Einbruch, Streifzug
invaze
Invasion, Einfall
nápad
Fantasie, Motte, Anfall
myšlenka
Meinung, Einfall
dopad
Einfall, Wirkung
Ein witziger Einfall wirkt besser als ein hitziger Ausfall. – Vtipný nápad funguje lépe než prudké selhání.

  Počešťování německých slov bylo svého času docela běžné, a již Jan Hus (1412) se proti tomuto vlivu pokoušel bojovat, ovšem bezúspěšně. Tehdejší čeština obsahovala slova, jako např. hantuch (ručník), šorc (zástěra – Schürze), hausknecht (podomek), či forman (vozka – Fuhrmann). V počátcích období národního obrození byly germanismy v češtině vnímány jako nežádoucí, u mnohých buditelů je patrná snaha očistit češtinu od germanismů skutečných i domnělých a nahradit je výrazy českými, často velmi neuměle vytvořenými (tzv. brusiči jazyka, např. Václav Jan Rosa). Za nevhodný germanismus bylo například považováno spojení „Co je to za…?“ (německy „Was für ein…?“) nebo „nápad“ (kalk z německého „der Einfall“).

    z německých dialektů sousedních příhraničních oblastí (BavorskoSaskoRakousko).  pocházejí například slova hajzl (Häusl) nebo šlus (Schluss, Kurzschluss).

Současná čeština je stále protkána germanismy. Nicméně se vyskytují především v obecné jazykové rovině (mluvený projev). Nejčastějšími germanismy používanými v češtině jsou například: fara, hřbitov, máry, halda, fůra, forman, klempíř, pudl, pumpa, kramle, brýle, knoflík, flétna, punčochy, krám, muset, verbovat, (pře)klemovat, vyrajbovat, luft(ovat) či frajer.