Štítek: nem

wild – divoký, pustý, nepěstěný

Die öffentlichen Ansprachen Beneš’ am 12. und 16. Mai, in denen er die Entfernung der Deutschen als absolute Notwendigkeit erklärte, bildeten sodann den entscheidenden Impuls zur Intensivierung der „wilden Vertreibungen“, bei der es zu brutalen Exzessen und mörderischen Angriffen gegen Deutsche kam. – Veřejné projevy Beneše ve dnech 12. a 16. května, v nichž prohlásil odstranění Němců za absolutní nutnost, byly následně rozhodujícím impulsem ke zintentivnění „divokého odsunu“, u něhož došlo k brutálním excesům a vražedným útokům proti Němcům.

Stein, der (Steine) – kámen

Steine

Kameny – Steine (Photo credit: rosmary)

genitiv Steines nebo Steins

Stein (Uhr), das Lager der beweglichen Teile eines Uhrwerks – Kámen (hodiny), ložisko pohyblivých částí hodinového stroje
Stein (Einheit), altes Gewichtsmaß – Kámen (jednotka), stará míra hmotnosti

Stein (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik – Kámen (heraldika), heraldická heraldická postava

Der Stein ist wunderschön geschliffen. – Kámen je krásně broušený.

Berg, der (Berge) – hora

der Berg                          die Berge
des Berges, Bergs      der Berge
dem Berg                        den Bergen
den Berg                         die Berge

Höchster Berg der Erde. – Nejvyšší hora na zemi.

Der Mount Everest liegt im Himalayagebirge und ist mit einer Höhe von 8848 Meter der höchste Berg der Erde. – Mount Everest se nachází v Himalájích a je nejvyšší horou na Zemi s výškou 8 848 metrů.

in die Berge fahren – jet na hory

fahren – jet, jezdit

In Norwegen fahren 70 Prozent aller Autos elektrisch. – V Norsku jezdí 70 procent všech automobilů na elektrický pohon.

Rennrad fahren – jezdit na závodním kole

Der Fahrsport ist eine Form des Pferdesports, bei der es im weitesten Sinn darum geht, eine Kutsche oder einen Wagen zu fahren. – Řízení je forma jezdeckého sportu, která v nejširším smyslu pojednává o řízení kočáru nebo vozu.

Herr, der (Herren) – pán, pan

Herrn and Herren se dříve užívaly v jednotném i množném čísle. V současné němčině se Herrn většinou používá v singuláru, Herren v plurálu.

Wie kann ich Euch zu Diensten sein, Herr? – Jak vám mohu sloužit, pane?
Gnädiger Herr! – Milostivý pane!
Sehr geehrter Herr Schmidt, … – Vážený pane Schmidte, ….
Die Herren Schmidt und Müller – Pánové Schmidt a Müller
Herr Doktor von Braun ― Pan doktor von Braun
Herr Professor ― Pan profesor
Herr Bundeskanzler ― Pan kancléř

Entschuldigung, der Herr? Sie haben Ihre Uhr verloren. ― Promiňte, pane? Ztratil jste hodinky.  

 

Vynechání Herr (nebo u ženy Frau) při oslovování příjmením je obvykle vnímáno jako neuctivé, ale je častější, když hovoříme o někom, kdo není přítomen, s výjimkou formálního kontextu.

Když se lidé navzájem oslovují příjmením, ale tykají si, slova Herr a Frau jsou ve většině regionů vždy vynechána. V některých částech západního Německa však mezi spolupracovníky existuje (nebo existoval) používání du a Herr (Frau) zároveň.

ein älterer Herr – starší pán

Was kann ich Ihnen bringen, meine Herren? ― Co vám mohu přinést, pánové?
Sehr verehrte Damen und Herren ― Vážená paní nebo pane (oslovení ve formálních dopisech nebo mailech) 
Meine Damen und Herren… – dámy a pánové

Herr der Lage sein – být pánem situace

Weil die Tiere auf seinen Wink reagieren, nennt man ihn den Herren der Wölfe. – Protože zvířata reagují na jeho gesto, je nazýván pánem vlků.

lesen – číst

ich lese   du liest   er/sie/es liest                    wir lesen   ihr lest   Sie lesen

příčestí minulé gelesen, minulý spojovací způsob läse)

Minulý čas: ich las   du lasest   er/sie/es las                   wir lasen   ihr last   Sie lasen


aus eigenen Werken lesen – číst z mých vlastních děl

Das Buch liest sich leicht. – Ta kniha se čte snadno.

sich durch einen Roman lesen – pročíst se románem

Er liest an der Heidelberger Universität, [über] moderne Lyrik. – Přednášet na Heidelberské univerzitě, (o) moderní poezii.