Štítek: němčina

Blech, das – plech

verzinktes Blech – pozinkovaný plech

Bedachung mit Blech – střešní krytina s plechem

Red (doch) kein Blech! – Nemluv nesmysly!

mit Blech ausgeschlagene Kiste – krabice vyložená plechem

zu Blech walzen –

 

Synagoge, die (Synagogen) – synagoga

Eine Synagoge ist das Haus, in dem Juden ihren Gottesdienst feiern. – Synagoga je dům, kde Židé slaví své bohoslužby.

Im Wort Synagoge betont man das lang gesprochene „O“. Das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Versammlung. Synagogen gibt es schon sehr lange. Man nimmt an, dass es zur Zeit des Mose die erste Synagoge gab. – Ve slově synagoga je zdůrazněno dlouze vyslovené „O“. Slovo pochází z řečtiny a znamená shromáždění. Synagogy existují již velmi dlouho. Předpokládá se, že první synagoga existovala v době Mojžíše.

Im Gegensatz zu einer katholischen oder orthodoxen Kirche ist eine Synagoge kein geweihter Raum. Fast jeder Ort kann als Synagoge dienen, wenn er gewissen Anforderungen gerecht wird. Eine Synagoge muss nicht einmal ein umschlossener Raum sein. – Na rozdíl od katolické nebo pravoslavné církve není synagoga zasvěceným prostorem. Téměř každé místo může sloužit jako synagoga, pokud splňuje určité požadavky. Synagoga ani nemusí být uzavřený prostor.
Der Begriff „Synagoge“ stammt vom griechischen Wort für „Zusammenkunft“ und ist eine Übersetzung des hebräischen „Beth Knesset“ (Haus der Versammlung). – Výraz „synagoga“ pochází z řeckého slova pro „setkání“ a je překladem hebrejského „Beth Kneset“ (dům shromáždění).

gewiß/gewiss – jistě

ganz gewiss – zcela jistě

Gewiss doch! – Rozhodně!

gewiss nicht – jistěže ne

Er kommt gewiss. – Určitě přijde.

gewiss nicht zufriedenstellend – určitě ne uspokojivé

des Erfolgs/Erfolges gewiss -jistý úspěch

 

Genus, das – rod

Im Deutschen gibt es eine ganze Reihe an Substantiven mit schwankendem Genus. – V němčině existuje celá řada podstatných jmen s kolísavým rodem.

Některé přípony se pojí s určitým rodem: -ling / -en / -ig / -ich => mužský -heit / -schaft / -ei / -in / -ung / -keit = > feminine -tum / -ment / -chen =>

denní doby, dny v týdnu, měsíce a roční období, hlavní body, povětrnostní jevy, alkoholické nápoje, značky automobilů => mužský,

Takže druhy ovoce, názvy lodí, cigaret nebo krémů => ženské, takže druhy piva, barvy => neutrální, takže buďte opatrní:

slunce, bohatství a pivo jsou výjimkami z výše uvedených pravidel.
-ling / -en / -ig / -ich => maskulinum
-heit / -schaft / -ei / -in / -ung / -keit => femininum
-tum / -ment / -chen => neutrum

zwei – dva, dvě

Číslovky zwei, drei mají 2. pád na –er:  der Diener zweier Herren – sluha dvou pánů

  • Pokud za zwei následuje podstatné jméno:
    • Nominativ, dativ a akuzativ se nikdy neskloňují
    • Genitiv má tvar zweier , pokud nepředchází žádný člen nebo zájmeno: Vater zweier Kinder – “otec dvou dětí”; ale: der Vater der zwei Kinder – “stejný význam, pouze podstatná jména mají člen”. Tvar zweier je trochu knižní; i ve formálním písemném projevu je někdy přirozenější se mu vyhnout (Vater von zwei Kindern).

 

 

  bestimmt unbestimmt
Nominativ die zwei Dinge zwei Dinge
Genitiv der zwei Dinge zweier Dinge
Dativ den zwei Dingen zwei Dingen
Akkusativ die zwei Dinge zwei Dinge
  mit Possessivpronomen
Nominativ meine zwei Dinge zwei meiner Dinge
Genitiv meiner zwei Dinge zweier meiner Dinge
Dativ meinen zwei Dingen zweien meiner Dinge
Akkusativ meine zwei Dinge zwei meiner Dinge
  isoliert
Nominativ die zwei zwei
veraltet: zweie
Genitiv der zwei zweier
Dativ den zwei
den zweien
zweien
Akkusativ die zwei zwei
veraltet: zweie

Autobahn, die (Autobahnen) – dálnice

od slov Auto a Bahn, tedy ženského rodu

Autobahn je německý federální dálniční systém. Oficiální název je Bundesautobahn (zkratka: BAB).

 

Autobahnkapelle – dálniční kaple

Die Autobahnkapelle Christophorus liegt auf dem Parkplatz Kochertalbrücke Südseite.  – Dálniční kaple Christophorus se nachází na jižní straně parkoviště Kochertalbrücke.