Klimaveränderung, die – klimatické změny

 

globale Klimaveränderung – globální klimatické změny

Klimaveränderung ist eine der größten Herausforderungen, denen wir als Gesellschaft gegenüberstehen. – Změna klimatu je jedním z největších výzev, kterým čelíme jako společnost.

In den letzten Jahrzehnten haben wir eine signifikante Erhöhung der Temperaturen weltweit festgestellt. – V posledních desetiletích jsme zaznamenali výrazné zvýšení teploty na celém světě.

Dieser Temperaturanstieg wird hauptsächlich durch die Emissionen von Treibhausgasen aus menschlichen Aktivitäten wie der Verbrennung fossiler Brennstoffe und der industriellen Produktion verursacht.  -Tento nárůst teploty je způsoben převážně emisemi skleníkových plynů z lidských aktivit, jako je spalování fosilních paliv a průmyslová výroba.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits weltweit spürbar, einschließlich extremer Wetterbedingungen wie Dürren, Überschwemmungen und Stürmen. – Dopady změny klimatu jsou již patrné po celém světě, včetně extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou sucha, záplavy a bouřky.

Um eine weitere Verschlechterung der Situation zu verhindern, müssen wir die Reduzierung von Treibhausgasemissionen beschleunigen und Maßnahmen zur Anpassung an die bereits unvermeidbaren Auswirkungen des Klimawandels unterstützen. – Abychom zabránili dalšímu zhoršení situace, musíme urychlit snižování emisí skleníkových plynů a podporovat opatření na přizpůsobení se již nevyhnutelným dopadům změny klimatu.

komentář