Judas – Jidáš

Převzato z biblických textů, kde se jedná o postavu Judáše Iškariotského, který zradil Ježíše Krista.

Je často spojováno s negativními konotacemi, jako je zrada, podvod nebo zločin.

 

  • “Judaslohn” – Jidášova mzda, peněžní odměna za zradu nebo udání někoho. Používá se, když je někdo ochoten pro peníze zradit svého přítele nebo spolupracovníka.
  • “Judasgeste” – Jidášovo gesto, které naznačuje zradu.
  • “Judasfigur” – Toto spojení se používá pro osobu, která je obviňována z podvodu, zrady nebo předstírání přátelství. Označuje jedince, který je ve společnosti považován za nespolehlivého a nečestného.

 

Janovo evangelium, 3. kapitola

In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich verraten.  Tehdy, když byl Ježíš u stolu se svými učedníky, byl otřesen v hloubi duše a prohlásil: Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.
Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Učedníci se na sebe bezradně podívali, protože nevěděli, koho tím myslí.
Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte. Jeden z učedníků ležel po Ježíšově boku; byl to ten, kterého Ježíš miloval.
Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Šimon Petr na něj kývl, aby se zeptal, o kom Ježíš mluví.
Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es?  Potom se unovu opřel o Ježíšovu hruď a zeptal se ho: Pane, kdo to je?
Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Ježíš odpověděl: To je on, komu dám sousto chleba, které namáčím. Potom namočil chléb, vzal ho a dal Jidášovi, synovi Šimona Iškariotského.

komentář