Christus – Kristus

v. Chr. = vor Christus – před Kristem

Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt  Ježíš Kristus, Syn Boží a Vykupitel světa.

“Christus” ist das lateinische Wort für “Christus” oder “der Gesalbte”. Der Titel “Christus” betont seine Rolle als derjenige, der gesalbt wurde, um die Menschheit von Sünde und Tod zu erlösen.   „Kristus“ je latinské slovo pro „Krista“ nebo „pomazaného“. Titul „Kristus“ zdůrazňuje jeho roli toho, kdo byl pomazán, aby vykoupil lidstvo z hříchu a smrti.

 

In der christlichen Kunst wird Jesus oft als “Christus” dargestellt, insbesondere in Darstellungen des Kreuzes oder anderer Szenen aus seinem Leben.  V křesťanském umění je Ježíš často zobrazován jako „Kristus“, zejména na vyobrazeních kříže nebo jiných scénách z jeho života. 

 

Tato sekta věří, že Kristus vstoupil do pekla. – Diese Sekte glaubt dass der Christus nach Hölle betrat sein.

komentář