Substantiv, das – Hauptwort, das – Nomen, das – podstatné jméno, substantivum

Podstatná jména v němčině píšeme s počátečním velkým písmenem.

 

– das maskuline Substantiv (podstatné jméno mužskéhor odu)
– das feminine Substantiv (podstatné jméno ženského rodu)
– das neutrale Substantiv (podstatné jméno středního rodu)
– das Plural-Substantiv (množné číslo podstatného jména)
– ein bestimmtes Substantiv (určité podstatné jméno)
– ein unbestimmtes Substantiv (neurčité podstatné jméno)
– ein abstraktes Substantiv (abstraktní podstatné jméno)
– ein konkretes Substantiv (konkrétní podstatné jméno)
– ein zählbares Substantiv (počitatelné podstatné jméno)
– ein unzählbares Substantiv (nepočitatelné podstatné jméno)

 

 

Ein Substantiv bezeichnet in der Regel eine Person, ein Tier, eine Sache oder einen abstrakten Begriff.  Podstatné jméno obvykle označuje osobu, zvíře, věc nebo abstraktní pojem.

Ein Substantiv kann sowohl im Singular (eine Person) als auch im Plural (mehrere Personen) stehen und wird großgeschrieben.  Podstatné jméno může mít jednotné (jedna osoba) nebo množné číslo (více než jedna osoba) a je píše se velkým písmenem.

Der Begriff Hauptwort ist eine veraltete Bezeichnung für Substantive. In der heutigen Sprachwissenschaft wird stattdessen meist der Begriff Substantiv verwendet.  Výraz Hauptwort je zastaralé označení pro podstatná jména. V dnešní lingvistice se místo toho většinou používá výraz Substantiv .

Bei den Hauptwörtern unterscheidet man drei Geschlechter.  U podstatných jmen rozlišujeme tři rody.

Das Nomen ist eine weitere Bezeichnung für das Substantiv und stammt aus dem Lateinischen.  Nomen je jiný název pro podstatné jméno a pochází z latiny.

 

 

 

 

komentář