Bewusstsein, das – vědomí, uvědomění si něčeho

 

 

  • “Das Bewusstsein für Umweltprobleme ist in den letzten Jahren gestiegen.” (Vědomí o problémech životního prostředí v posledních letech vzrostlo.)
  • “Er hat das Bewusstsein verloren, als er gegen die Wand gestoßen ist.” (Ztratil vědomí, když se narazil do zdi.)
  • “Ohne Bewusstsein kann ein Mensch nicht leben.” (Bez vědomí nemůže člověk žít.)

 

  • das Bewusstsein erlangen (získat vědomí)
  • das Bewusstsein stärken (posílit vědomí)
  • das Bewusstsein schärfen (zostřit vědomí)
  • das öffentliche Bewusstsein (veřejné povědomí)    Public Awareness ist ein Begriff aus der Außenkommunikation und beschreibt als Ziel, ein Thema in der Öffentlichkeit zu lancieren und im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. – Veřejné povědomí je termín z externí komunikace a popisuje cíl uvést téma na veřejnost a ukotvit ho ve veřejném povědomí.
  • das moralische Bewusstsein (morální vědomí)
  • das politische Bewusstsein (politické vědomí)

 

 

Nur eine Bedingung stellt der Erfinder: Das Produkt müsse unter dem sorbischen Namen verkauft werden.„Das regionale Bewusstsein ist mir wichtig, und ich möchte damit die sorbische Sprache etablieren.”

Vynálezce má jedinou podmínku: výrobek musí být prodáván pod lužickosrbským názvem. „Regionální povědomí je pro mě důležité a chci ho využít k založení lužickosrbského jazyka.

komentář