Schlacke – struska

Německé slovo "Schlacke" má několik významů a může být použito v různých kontextech. Zde jsou některé z nich:

1. Význam "troska" nebo "škvára": Schlacke se používá v metalurgii a hutnictví jako termín pro vedlejší produkt při tavbě kovů. Jedná se o nečistoty, které vznikají v procesu a oddělují se od kovu.

Příklad: "Die Schlacke muss vom geschmolzenen Metall getrennt werden." (Troska musí být oddělena od roztaveného kovu.)

2. Význam "odpad" nebo "přebytek": Schlacke se může také používat obecně pro popis nepotřebného materiálu nebo odpadu.

Příklad: "Die Fabrik produziert so viel Abfall und Schlacke." (Továrna produkuje tolik odpadu a škváry.)

3. Význam "váha" nebo "zatížení": V některých dialektech může slovo Schlacke také označovat náklad nebo zátěž.

Příklad: "Ich kann diese schwere Schlacke nicht tragen." (Nemohu nést tuhle těžkou zátěž.)

4. V některých regionech může být slovo Schlacke použito také pro označení popela nebo popeloviny.

Příklad: "Nach dem Verbrennen des Holzes blieb Schlacke zurück." (Po spálení dřeva zůstal popel.)

Je důležité si uvědomit, že kontext může ovlivnit význam slova Schlacke a může se lišit v různých regionech německy mluvících zemí. Příklady zde uvedené by měly dobře ilustrovat některé základní významy tohoto slova.
https://www.google.com/search?q=Sinter

"Schlacke" ist ein Begriff aus der Metallurgie und bezeichnet das unerwünschte Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Erzen zu Metallen. Dabei handelt es sich um die mineralischen Bestandteile des Erzes, die nicht in den Metallfluss übergehen und daher als Abfallprodukt anfallen. Schlacke besteht meist aus Silikaten, Oxiden und anderen Verbindungen und muss aufwendig entsorgt werden. In der Stahlindustrie wird Schlacke oft als Zuschlagstoff für Beton verwendet, um sie wiederverwerten zu können.

komentář