tank, military, war

Panzer – obrněný vůz; tank; pancíř

Die Diskussionen um Leopard-Panzer neigt sich dem deutschen VertedigungsministerBoris Pistorius zufolge dem Ende zu. – Podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse se diskuse o tancích Leopard chýlí ke konci. 

Leopard-2-Panzer: Polen will exportieren, Moskau droht Berlin. – Tanky Leopard 2: Polsko chce export, Moskva hrozí Berlínu.

 

Panzer je vojenské označení pro obrněný bojový vůz, který je vyzbrojen děly a kulomety a slouží k ochraně a útoku. Původně byl vyvinut ve druhé světové válce jako protiváha k tankům, ale dnes se používá také v civilních aplikacích, jako je ochrana před útoky nebo jako záchranný vůz. Příklady:

  1. Der Panzer fuhr vor und eröffnete das Feuer auf das feindliche Lager. – Tank se přiblížil a otevřel palbu na nepřátelský tábor.
  2. Die Polizei benutzte einen Panzer, um die Gebäude in der Stadt zu schützen. – Policie použila tank k ochraně budov ve městě.
  3. Die Feuerwehr hatte einen Panzer im Einsatz, um das brennende Gebäude zu betreten und die vermissten Personen zu retten. – Hasiči použili tank k vstupu do hořící budovy a záchraně ztracených osob.

 

 

Der Panzer ist ein Kampffahrzeug, das durch Panzerung gegen Beschuss geschützt ist. Die Bezeichnung ist eine Kürzung des ursprünglichen Begriffes „Panzerkampfwagen“.  – Tank je bojové vozidlo chráněné proti palbě pancéřováním. Označení je zkratkou původního výrazu „Panzerkampfwagen“.  

 

Ausdrucksstarke Bilder von deutschen Panzern des 2. Weltkrieges aller Frontabschnitten des Krieges. – Expresivní obrázky německých tanků 2. světové války na všech frontových úsecích války.  

 

Tank x Panzer

Rozdíl mezi německým Tank a Panzer je především historický a vojenský. Slovo Tank bylo původně anglické a označovalo první bojová vozidla vyzbrojená děly, která byla použita ve druhé světové válce. Německé slovo Panzer bylo pak vytvořeno jako protiváha k tankům a označovalo obrněné bojové vozidlo s děly a kulomety.

Dnes se slovo Tank používá více obecně a označuje jakékoliv bojové vozidlo s pancéřováním, zatímco slovo Panzer je spíše používáno ve vztahu k historii nebo k německým ozbrojeným silám. Nicméně obě slova se dnes běžně používají jako synonyma pro obrněná bojová vozidla.


Das Museum zeigt Panzer, Fahrzeuge, Waffen, Uniformen, Ausrüstung und militärische Abzeichen. – V muzeu jsou vystaveny tanky, vozidla, zbraně, uniformy, vybavení a vojenské insignie.  

Bei Panzerangriffen zogen sich die Gardisten in den Keller oder ins Dachgeschoss zurück, wo sie von Panzergranaten nicht erreicht werden konnten. – Při tankových útocích se gardisté ​​stáhli do sklepa nebo na půdu, kam se nedostaly tankové střely. 
 
An der Front wurden für ein Geschütz ein Munitionsvorrat von 120 Panzergranaten 39, 30 Panzergranaten 40 und 100 Sprenggranaten mitgeführt. – Vpředu byla nesena zásoba munice 120 tankových nábojů 39, 30 tankových nábojů 40 a 100 vysoce výbušných nábojů pro jedno dělo.
xx
 
tank, military, war

komentář