Kompliment, das – poklona, kompliment

Mein großes Kompliment. So gut habe ich lange nicht mehr gegessen!

„Má velká poklona. Už dlouho jsem se tak dobře nenajedl!

 

“Kompliment” ist eine positive Äußerung über eine Person oder deren Eigenschaften.  “Kompliment” je pozitivní prohlášení o osobě nebo jejích vlastnostech.

Das Wort stammt aus dem Lateinischen “complimentum”, was “Ergänzung” oder “Vervollständigung” bedeutet.  Slovo pochází z latinského „complimentum“, což znamená „doplnění“ nebo „dokončení“.

In der Linguistik wird das Kompliment als eine Art sprachlicher Handlung betrachtet, die darauf abzielt, das Selbstwertgefühl und das Wohlbefinden des Empfängers zu erhöhen.  V lingvistice je kompliment považován za typ jazykového aktu zaměřeného na zvýšení sebeúcty a pohody příjemce.

komentář