Grundsatz, der (Grundsätze) – zásada

Sie kennen doch meinen obersten Grundsatz: “Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.”    Znáte přece mou nejvyšší zásadu: “Nejdřív práce, pak zábava.”

Diese Abänderungen kann die Kommission im Grundsatz akzeptieren Tyto změny jsou pro Komisi v zásadě přijatelné.

Die EU-Rechtsvorschriften müssen diesem Grundsatz entsprechen.  Právo EU musí být v souladu s touto zásadou.

Gemäß diesem Grundsatz beurteilte die Kommission Anträge fallweise.  V souladu s touto zásadou Komise posuzovala žádosti případ od případu.

Ausnahmen von diesem Grundsatz sind unzulässig.  Z tohoto pravidla nejsou povoleny žádné výjimky.

Dies kann im Grundsatz akzeptiert werden.  To lze v zásadě akceptovat.

komentář