Täufer – křtitel; novokřtěnec, anabaptista

Täufer je ten , kdo křtí (täuft; taufen – křtít). V křesťanství je to typicky Johannes der Täufer – Jan Křtitel. Ten, kdo křtí například v kostele, bývá nazýván Taufende (doslova: křtící), křtěnec pak Getaufte neboTäufling.

 

Täufer (früher auch Wiedertäufer oder Anabaptisten genannt) sind Anhänger einer radikalreformatorisch-christlichen Bewegung, die nach 1520 in den deutsch- und niederländischsprachigen Teilen Europas entstand. – Anabaptisté (dříve také nazývaní anabaptisté nebo anabaptisté) jsou stoupenci radikálního reformačního křesťanského hnutí, které se objevilo po roce 1520 v německy a holandsky mluvících částech Evropy.

 

Zu den jüngeren Strömungen im Täufertum zählen die pietistisch-täuferischen Mennonitischen Brüdergemeinden und die Bruderhöfer. – Mezi novější proudy v anabaptismu patří pietisticko-anabaptističtí mennonitští bratři a komunity Bruderhof.

Amische sind ein Teil einer täuferisch-protestantischen Glaubensgemeinschaft, die jede Art von technischem Fortschritt ablehnen und heute noch ein stark in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben führen. Wie bei anderen täuferischen Gemeinden, praktizieren die Amischen lediglich die Bekenntnistaufe und lehnen Gewalt, sowie das Schwören von Eiden vollkommen ab. – Amiši jsou součástí anabaptisticko-protestantské náboženské komunity, která odmítá jakýkoli technologický pokrok a stále vede život silně zakořeněný v zemědělství. Stejně jako u jiných anabaptistických sborů praktikují Amiši pouze křest na základě vyznání víry a zcela odmítají násilí a přísahu.

2 comments

    • To navrhuje Google. U toho křtu jde ale o to, že ho podstupují až dospělí, kteří mohou vyznat ústy, co chtějí, a ne děti. Proto by šlo i “křest dospělých”, jak se v českém prostředí někdy objevuje, ale já jsem volil názornější, polopatější “křest na základě vyznání víry”.

komentář